در یک دسته بندی کلی عطر به دو نوع مرکب و بسیط تقسیم می شود. عطر بسیط همان اسانس روغنی است که فقط یک نوع ماده اولیه به دست می آید. عطرهای مرکب ترکیبی از مواد اولیه متنوع هستند.
عطرهای امروزی مرکبند و از مواد مختلف شیمیایی و طبیعی دارای بو ساخته می شوند. به طور معمول در هر عطر حدود 50 ماده اولیه وجود دارد. با توجه به اینکه هر ماده اولیه بوی مختص به خود را دارد ترکیب متفاوت آنها بوهای متفاوتی به دست می هد. البته بوی عطرها با آنکه با هم متفاوت است شباهتهایی هم به هم دارند. این به خاطر مواد اولیه مشترک در آنهاست.
در واقع همانند گوش سپردن به یک موسیقی که در آن، گوش تفاوت آواهای سازهای مختلف را تشخیص می هد، بینی تفاوت مواد اولیه را در یک عطر تشخیص می دهد و چنانچه عطرهای دیگری را هم تجربه کرده باشد می فهمد که چه بوهایی در هر دو عطر مشترک است.