عطرها به سه نوع آرایشی، بهداشتی و خوراکی تقسیم می شوند. در نوع آرایشی، مواد اولیه عطرها بیشتر و در سایر انوع کمتر می باشد. در هر زمینه استاندارهای خاصی توسط موسسات بین المللی وجود دارد که توسط تولید کننده باید رعایت شود.