هر عطری دنیای خود را دارد. دنیایی که با استشمام آن عطر شما وارد آن می شوید.
بویایی حسی بسیار متعالی و رمز آلود است. گویی بوی خوش انسان را به عالمی غیر دنیایی که در اوست رهنمون می کند. بوئیدن هر عطر در انسان احساسی پدید می آورد. این احساسات گاها خیلی لطیف و دوست داشتنی هستند. گاهی به آدم معنایی را منتقل کرده او را به خوبیها سوق می دهند. علت تاکید دین مبین اسلام بر استفاده از عطر شاید همین باشد که آنها حس زیبایی طلبی انسان را اشباع می کنند. همچون پلی می مانند که او را از حال فعلی نامطلوب به حالی خوب منتقل می کنند. حالی که در آن توجه انسان به خود معطوف می شود و زیبایی بویی که استشمام می کند او را به زیبایی در ظاهر و باطن سوق می دهد. بهترین عطرها طبیعی ترین آنها هستند. باید ببینید چه عطر حس زیبایی طلبی شما را بیش از همه اشباع می کند. چنین عطری بهترین عطر خواهد بود. برای عطرهای صنعتی هم معمولا ملایمترینها بهترینها هستند. واقعیت این است که امروزه فروشنده بیش از خریدار در انتخاب عطرش موثر است. چون بعد از بوئیدن چند عطر توان تشخیص او کاهش می یابد.